Lortu 2021


Laguntza ematen diegu birfinantzaketa-proiektuak egin behar dituzten euskal enpresei

Lortu 2021

Milioi bat euro kanpoko laguntza profesionala emateko industri arloko enpresei eta produktu-prozesu industrialari lotutako zerbitzu enpresei, enpresaren jarraitutasuna eta etorkizuna bermatuko duen birfinantzaketa-proiektu bat egin dezaten.

Epeak

Hasiera data: 20/04/2021

Amaiera data: 2021/09/15, 24:00retan

Lortu 2021 laguntza programaren helburua da euskal industria-sarea zaintzea. Zehazki zuzentzen zaie Covid-19aren inpaktua gainditzeko eta jarduerarekin jarraitu ahal izateko euren zorra birfinantzatu behar duten enpresei.

Enpresa askoren jarraipena lotuta dago berregituraketa-prozesuak negoziatzeari, eta bizirik iraun duten enpresa askok euren aktiboa berregituratzeko eta zorra erabat birfinantzatzeko duten gaitasunari esker iraun dute. Berregituraketa bat ez da soilik zorra birfinantzatzea: kasu gehienetan, birfinantzaketak aktiboak eta/edo zati operatiboa berregituratzeko ere eskatzen du.

Horretarako, Lortu programak dirulaguntzak ematen ditu kanpoko profesionalak kontratatzeko. Profesional horiek abiapuntuko egoeraren diagnostikoa eta negozioaren bideragarritasuna errazteko ekintza-plana egiten laguntzen dute eta, hala badagokio, finantza-pasiboaren birfinantzaketa ahalbidetzen dute prozesuan inplikatutako hartzekodun guztiekin. ​

Euskadiko industri arloko enpresen eta produktu-prozesu industrialari lotutako zerbitzu enpresen jarraitutasuna eta etorkizuna zaintzen dugu, haien zorra eraginkortasunez berregituratzeko eta, horrela, haien biziraupena eta bideragarritasuna ahalbidetzeko.

Birfinantzaketa-proiektuak egiteko, erabaki eta ekintza azkar eta aproposak behar dira, eta horietan denbora faktore erabakigarria da. Ez galdu aukera hau!

Zalantzak badituzu

Euskal Industriarentzako
Arreta Zerbitzua

Jarri harremanetan gurekin

T 900 929 393
email info@spri.eus

Lortu programak eskaintzen dizu

Itzuli beharrik gabeko dirulaguntza, gehienez 30.000 eurokoa enpresako, birfinantzaketa-proiektua gauzatzeko.

Abiapuntuko finantza-egoeraren eta aplikatu beharreko konponbideen diagnostikoa.

Ekintza-plana diseinatzen lagunduko dizuten kanpoko espezialisten babesa eta esperientzia.

Laguntza zure enpresaren finantza-pasiboa birfinantzatzeko prozesuan.

Lortu programak lagunduko dizu

  • Aditu independente bat kontratatzen, abiapuntuaren diagnostikoa prestatzeko eta epe labur, ertain eta luzeko finantza-plana egiteko.
  • Likidezia operatiboa eta lotutako baliabideak hobetzen, ezinbestekoak baitira enpresa bideragarri egiteko.
  • Finantza-zorrak birnegoziatzeko prozesu bat abiarazten, finantza arloko egonkortasuna eta enpresaren bideragarritasuna lortzeko.
  • Aditu bat kontratatzeko gastuak ordaintzen, Ekintza Planaren diagnostiko-, definizio- eta exekuzio-faseetan laguntzeko.

Zure enpresak bere zorra birfinantzatu behar du?

Laguntza ematen diegu horretarako premia duten EAEko industri arloko enpresa eta produktu-prozesu industrialari lotutako zerbitzu enpresa guztiei.

Itzuli beharrik gabeko dirulaguntzak emango dizkizugu aholkularitza gastuen gehienez % 80 ordaintzeko. Gehieneko zenbatekoa enpresako: 30.000 €.

Ohiko galderak

Dirulaguntzaren onuradunak 3 eskaintza eskatu behar ditu proiektuaren kostua 15.000 eurokoa edo handiagoa denean (BEZ gabe). Enpresak 3 eskaintza horiek gorde behar ditu espedienteko dokumentazioarekin batera, indarrean dagoen legeriak eskatzen duen denboran. Laguntza-eskaeran soilik atxiki beharko du proiektua gauzatzeko aukeratu duen hornitzailearen eskaintza. Erantzukizunezko adierazpenean aipatu beharko du badauzkala legeak eskatzen dituen 3 eskaintzak.
Kanpoko enpresek eta proposatutako lantaldeak esperientzia egiaztatua izan behar dute proiektuaren esparruan, eta alderdi hauek adierazi beharko dituzte euren eskaintzan: Proiektua gauzatzeko osatu den lantaldeko pertsonen izena, prestakuntza eta esperientzia. Esperientzia antzeko operazioetan: Antzeko zenbat operaziotan parte hartu duen, operazio motak, operazio horiek zein sektoretan kokatzen diren, parte hartu duen 3 operazio garrantzitsuenen azalpen laburra, mota honetako operazioetan birfinantzatutako zorraren bolumena, operazio horietan izandako emaitzak / lorpenak.
Laguntza eskaera telematikoki aurkeztu behar da SPRIren web orriaren bidez. Enpresaren lege-ordezkariaren ziurtagiri aitortu bat behar da digitalki sinatzeko, eta baita ere txartel irakurle bat (ziurtagiriak). Baliozkoak izango dira erakunde hauek emandako ziurtagiriak: Polizia (NANe), Izenpe, FNMT eta Camerfirma.
Laguntza-eskaera dokumentu hauekin batera aurkeztuko da: a) Erakundearen lege-ordezkariaren erantzukizunezko adierazpena, zeinetan jasoko baitira Lortu laguntzaren oinarrien (SPRIren web orrian daude) 10. artikuluko 6.a puntuan zehazten diren inguruabarrak. b) Lege-ordezkariaren notario-ahalordea (onuraduna langile autonomoa bada, dagokion Foru Aldundiaren edo Udalaren Ogasun Sailaren ziurtagiri eguneratua, jarduera ekonomikoa egiaztatzeko). c) Erakunde onuradunaren IFZ. d) Finantza-erakundearen egiaztagiriaren fotokopia, kontu korrontearen titulartasuna eta zenbakia (IBAN) onuradunaren izenean daudela egiaztatzeko. e) Aholkularitza- eta laguntza-zerbitzu aditu eta independentea eskatzeko beharra justifikatzen duen memoria, zeinak bere baitan hartuko baititu laguntzaren oinarrietan jasotzen diren puntuak. f) Pertsona edo erakunde aditu eta independenteak eginiko eskaintzaren aurrekontua (7.5 artikuluan azaldutako irizpideen arabera), hari erantsiko zaiolarik aholkularitza-taldearen esperientzia azaltzen eta egiaztatzen duen dokumentazioa (7.10 artikuluan azaldutako irizpideen arabera). g) Enpresaren “negozio-plana”, enpresa laguntza-eskaera aurkeztu aurreko 12 hilabeteetan eratua izan bada.
Justifikazio-memorian puntu hauek jorratu behar dira: a) Enpresaren jarduera eta egungo egoera. b) Covid-19ak enpresaren arlo desberdinetan sortu dituen arazoak (bere jarduera ekonomikoan izan duen inpaktua). c) Osasun krisiak sortutako egoerari aurre egiteko ekintzak, identifikatu direnak edo dagoeneko martxan daudenak (alderdi operatiboa eta finantzarioa landuz). d) Finantza-posizio garbiaren egoera. e) Finantza-hartzekodunen zerrenda, eta horietako bakoitzaren zorraren posizioa. f) Kanpoko adituen laguntza eskatzeko beharra eta arrazonamendua. g) Dirulaguntza honen xede den zerbitzuarekin lortu nahi diren helburuen azalpena.
Lehen fasea laguntza ebatzi eta 90 eguneko epean egin behar da, beranduenera 2021eko azaroaren 30erako. Bigarren fasea 1. fasea amaitzean egin behar da, beranduenera 2022ko urriaren 30erako.
Dokumentu hauek aurkeztu behar dira likidazio-eskaerekin batera: a) Eginiko gastuen justifikazio-memoria eta gastu hautagarrien fakturak, kostuak banakatuta. b) Finantza-erakundeak diruz lagun daitezkeen gastuak ordaindu izanaren frogagiriak. c) Finantza-erakundearen egiaztagiria, kontu korrontearen titulartasuna eta zenbakia (IBAN) onuradunaren izenean daudela egiaztatzeko, baldin eta kontu korrontea aurretik adierazitakoaren desberdina bada.
Hasierako likidazio-eskaerarekin batera agiri hauek aurkeztu behar dira: a) Onuradunaren abiapuntuko diagnostikoa, bai ikuspegi operatibotik eta bai ikuspegi finantzariotik. b) Ekintza Plan bat, gauzatu beharreko ekintza-multzoa barne hartzen duena eta abiapuntuko diagnostikoan oinarritua dagoena. c) Zorra birfinantzatzeko prozesuan enpresari aholkularitza eta laguntza emateko proposamena. d) Kronograma bat, Ekintza Planeko gauzatze-neurriak jasoko dituena. Hasierako likidazio-eskaera aurkeztu behar da laguntza eman dela jakinarazi eta gehienez 3 hilabeteko epean, eta nolanahi ere, 2021eko azaroaren 30a baino lehen.
Azken likidazio-eskaerarekin batera aurkeztu behar da eginiko lanak egiaztatzeko memoria teknikoa. Erakunde hornitzaileak egingo du behin proiektua gauzatu ondoren, eta informazio hau jasoko du: a) Dagoeneko hasita eta gauzatzeke dauden ekintzak edo hobekuntzak, bai operatiboak eta bai finantzarioak, Ekintza (edo Bideragarritasun) Plan eguneratuan jasoko direnak. b) Zorraren birfinantzaketa: hasita dauden eta hasteko dauden ekintzak. c) Aurreko bi puntuetan jasotako ekintzen exekuzioaren behin betiko kronograma. d) Finantza-aholkulariak finantza-pasiboa birnegoziatzeko egindako laguntza-ekintzak eta planean jasotako neurriak gauzatzeko eskaini duen laguntza. Azken likidazio-eskaera aurkeztu behar da proiektua amaitzen denetik gehienez 2 hilabeteko epean, eta nolanahi ere, 2022ko urriaren 30a baino lehen.
Bai, nahitaezkoa da 1. fasea eta 2. fasea gauzatzea. Bietako bat bukatzen ez bada, ez-betetzetzat joko da.

Lortu orain zure enpresaren zorra birfinantzatzen lagunduko dizuten laguntzak.

Bete zure eskaera itzuli beharrik gabeko Lortu dirulaguntzak eskuratzeko.

Zalantzaren bat duzu?

Deituguzu
Euskal enpresarentzako
arreta zerbitzua