Apoyamos a empresas vascas que requieran proyectos de refinanciación

Lortu 2021

1M € para dotar de apoyo profesional externo a empresas industriales y de servicios conexos ligados al producto-proceso industrial en la realización de un proyecto de refinanciación que vele por la continuidad y el futuro de la empresa.

El programa de ayudas Lortu 2021 tiene como objetivo salvaguardar el tejido industrial vasco. En concreto, se dirige a aquellas empresas que necesiten refinanciar su deuda para conseguir superar el impacto de la Covid-19 y continuar con su actividad.

La continuidad de muchas empresas pasa por la negociación de procesos de reestructuración, y muchas de las empresas que han sobrevivido, ha sido gracias a su capacidad de reestructurar su activo y refinanciar totalmente su deuda. Una reestructuración no pasa solamente por la refinanciación de la deuda, sino que en, en la mayoría de los casos, la refinanciación también hace necesaria la reestructuración de activos y/o de la parte operativa.

Para ello, las ayudas Lortu subvencionan la contratación de profesionales externos que ayuden a realizar un diagnóstico de la situación de partida y elaborar un plan de acción para facilitar la viabilidad del negocio, posibilitando, en su caso, la refinanciación del pasivo financiero con todos aquellos acreedores involucrados en el proceso.​

Velamos por la continuidad y el futuro de las empresas industriales y de servicios conexos ligados al producto-proceso industrial de Euskadi, con el objetivo de facilitar una eficaz reestructuración de su deuda que haga posible su supervivencia y viabilidad.

La elaboración de proyectos de refinanciación requiere de decisiones y actuaciones rápidas y acertadas, en donde el factor tiempo es crítico.

¡No ignores esta oportunidad!

Plazos

Hasiera data: 2021-04-20
Amaiera data:
2021-09-15, 23:59retan
// Zer eskaintzen du?

Lortu te ofrece

Subvención a fondo perdido de hasta 30.000 € por empresa para llevar a cabo el proyecto de refinanciación.

Contar con el apoyo y experiencia de especialistas externos que te ayuden a diseñar un plan de acción

Mejorar la viabilidad de tu empresa inmersa en una situación financiera delicada

Acompañamiento durante el proceso de refinanciación del pasivo financiero de tu empresa

// Zertan laguntzen dizu?

Lortu te ayuda a

  • Contratar a un experto independiente que realice un diagnóstico del punto de partida y elabore un plan financiero, a corto, medio y largo plazo.
  • Mejorar la liquidez operativa y los recursos asociados que se precisan para hacer viable la empresa.
  • Iniciar un proceso de renegociación de deudas financieras con el fin de lograr una estabilidad financiera y viabilidad de la empresa.
  • Gastos de contratación del experto de apoyo en las fases de diagnóstico, definición y ejecución del Plan de acción.
// Norentzat da?

¿Tu empresa necesita refinanciar su deuda?

Apoyamos a todas las empresas industriales y de servicios conexos ligados al producto-proceso industrial ubicadas en la CAPV que lo necesiten

Te subvencionamos a fondo perdido hasta el 80% de los gastos de consultoría. Máximo importe por empresa: 30.000 €.

// Ohiko galderak

Preguntas frecuentes

Dirulaguntzaren onuradunak 3 eskaintza eskatu behar ditu proiektuaren kostua 15.000 eurokoa edo handiagoa denean (BEZ gabe). Enpresak 3 eskaintza horiek gorde behar ditu espedienteko dokumentazioarekin batera, indarrean dagoen legeriak eskatzen duen denboran. Laguntza-eskaeran soilik atxiki beharko du proiektua gauzatzeko aukeratu duen hornitzailearen eskaintza. Erantzukizunezko adierazpenean aipatu beharko du badauzkala legeak eskatzen dituen 3 eskaintzak.

Kanpoko enpresek eta proposatutako lantaldeak esperientzia egiaztatua izan behar dute proiektuaren esparruan, eta alderdi hauek adierazi beharko dituzte euren eskaintzan:

  • Proiektua gauzatzeko osatu den lantaldeko pertsonen izena, prestakuntza eta esperientzia.
  • Esperientzia antzeko operazioetan: Antzeko zenbat operaziotan parte hartu duen, operazio motak, operazio horiek zein sektoretan kokatzen diren, parte hartu duen 3 operazio garrantzitsuenen azalpen laburra, mota honetako operazioetan birfinantzatutako zorraren bolumena, operazio horietan izandako emaitzak / lorpenak.

Laguntza eskaera telematikoki aurkeztu behar da SPRIren web orriaren bidez. Enpresaren lege-ordezkariaren ziurtagiri aitortu bat behar da digitalki sinatzeko, eta baita ere txartel irakurle bat (ziurtagiriak). Baliozkoak izango dira erakunde hauek emandako ziurtagiriak: Polizia (NANe), Izenpe, FNMT eta Camerfirma.

Laguntza-eskaera dokumentu hauekin batera aurkeztuko da:

a) Erakundearen lege-ordezkariaren erantzukizunezko adierazpena, zeinetan jasoko baitira Lortu laguntzaren oinarrien (SPRIren web orrian daude) 10. artikuluko 6.a puntuan zehazten diren inguruabarrak. b) Lege-ordezkariaren notario-ahalordea (onuraduna langile autonomoa bada, dagokion Foru Aldundiaren edo Udalaren Ogasun Sailaren ziurtagiri eguneratua, jarduera ekonomikoa egiaztatzeko). c) Erakunde onuradunaren IFZ. d) Finantza-erakundearen egiaztagiriaren fotokopia, kontu korrontearen titulartasuna eta zenbakia (IBAN) onuradunaren izenean daudela egiaztatzeko. e) Aholkularitza- eta laguntza-zerbitzu aditu eta independentea eskatzeko beharra justifikatzen duen memoria, zeinak bere baitan hartuko baititu laguntzaren oinarrietan jasotzen diren puntuak. f) Pertsona edo erakunde aditu eta independenteak eginiko eskaintzaren aurrekontua (7.5 artikuluan azaldutako irizpideen arabera), hari erantsiko zaiolarik aholkularitza-taldearen esperientzia azaltzen eta egiaztatzen duen dokumentazioa (7.10 artikuluan azaldutako irizpideen arabera). g) Enpresaren “negozio-plana”, enpresa laguntza-eskaera aurkeztu aurreko 12 hilabeteetan eratua izan bada.

Justifikazio-memorian puntu hauek jorratu behar dira:

a) Enpresaren jarduera eta egungo egoera. b) Covid-19ak enpresaren arlo desberdinetan sortu dituen arazoak (bere jarduera ekonomikoan izan duen inpaktua). c) Osasun krisiak sortutako egoerari aurre egiteko ekintzak, identifikatu direnak edo dagoeneko martxan daudenak (alderdi operatiboa eta finantzarioa landuz). d) Finantza-posizio garbiaren egoera. e) Finantza-hartzekodunen zerrenda, eta horietako bakoitzaren zorraren posizioa. f) Kanpoko adituen laguntza eskatzeko beharra eta arrazonamendua. g) Dirulaguntza honen xede den zerbitzuarekin lortu nahi diren helburuen azalpena.

Lehen fasea laguntza ebatzi eta 90 eguneko epean egin behar da, beranduenera 2021eko azaroaren 30erako. Bigarren fasea 1. fasea amaitzean egin behar da, beranduenera 2022ko urriaren 30erako.

Dokumentu hauek aurkeztu behar dira likidazio-eskaerekin batera:

a) Eginiko gastuen justifikazio-memoria eta gastu hautagarrien fakturak, kostuak banakatuta. b) Finantza-erakundeak diruz lagun daitezkeen gastuak ordaindu izanaren frogagiriak. c) Finantza-erakundearen egiaztagiria, kontu korrontearen titulartasuna eta zenbakia (IBAN) onuradunaren izenean daudela egiaztatzeko, baldin eta kontu korrontea aurretik adierazitakoaren desberdina bada.

Hasierako likidazio-eskaerarekin batera agiri hauek aurkeztu behar dira:

a) Onuradunaren abiapuntuko diagnostikoa, bai ikuspegi operatibotik eta bai ikuspegi finantzariotik. b) Ekintza Plan bat, gauzatu beharreko ekintza-multzoa barne hartzen duena eta abiapuntuko diagnostikoan oinarritua dagoena. c) Zorra birfinantzatzeko prozesuan enpresari aholkularitza eta laguntza emateko proposamena. d) Kronograma bat, Ekintza Planeko gauzatze-neurriak jasoko dituena.

Hasierako likidazio-eskaera aurkeztu behar da laguntza eman dela jakinarazi eta gehienez 3 hilabeteko epean, eta nolanahi ere, 2021eko azaroaren 30a baino lehen.

Azken likidazio-eskaerarekin batera aurkeztu behar da eginiko lanak egiaztatzeko memoria teknikoa. Erakunde hornitzaileak egingo du behin proiektua gauzatu ondoren, eta informazio hau jasoko du:

a) Dagoeneko hasita eta gauzatzeke dauden ekintzak edo hobekuntzak, bai operatiboak eta bai finantzarioak, Ekintza (edo Bideragarritasun) Plan eguneratuan jasoko direnak. b) Zorraren birfinantzaketa: hasita dauden eta hasteko dauden ekintzak. c) Aurreko bi puntuetan jasotako ekintzen exekuzioaren behin betiko kronograma. d) Finantza-aholkulariak finantza-pasiboa birnegoziatzeko egindako laguntza-ekintzak eta planean jasotako neurriak gauzatzeko eskaini duen laguntza.

Azken likidazio-eskaera aurkeztu behar da proiektua amaitzen denetik gehienez 2 hilabeteko epean, eta nolanahi ere, 2022ko urriaren 30a baino lehen.

Bai, nahitaezkoa da 1. fasea eta 2. fasea gauzatzea. Bietako bat bukatzen ez bada, ez-betetzetzat joko da.

// Eskatu hemen

Consigue ahora las ayudas y refinancia
la deuda de tu empresa.

Para poder acceder a las subvenciones a fondo perdido de Lortu, completa tu solicitud.

¿Dudas?
Contáctanos.

Servicio de atención a la empresa vasca.

Llámanos al 900 929 393

Pregùntanos aquí